Lot opóźniony o ponad 3h? Odwołany?
Nie wpuszczono Cię na pokład?
Uzyskaj nawet 2500 zł
odszkodowania

nie wybranoopóźnienieodwołanieoverbookingprzesiadkainne

Niniejszym akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu Refundis.com dostępny na na stronie refundis.com/regulamin. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Refundis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000739343, moich danych osobowych w celach realizacji umowy o świadczenie usług dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna treść polityki prywatności zawierająca informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawach użytkowników serwisu dostępna jest pod adresem refundis.com/polityka-prywatnosci.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Refundis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000739343, moich Danych osobowych w celach marketingowych (w tym w szczególności otrzymywania ofert marketingowych), wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Refundis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informacji handlowych (w tym w szczególności informacji o organizowanych konkursach, imprezach, promocjach cenowych), wyrażam zgodę na udział w ankietach oraz subskrypcję newslettera, drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

Dziękujemy za zgłoszenie.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować o możliwej kwocie odszkodowania.
Jeśli znasz kogoś, kto miał bilet na ten sam lot,
daj mu o nas znać. Pomożemy i jemu!

Regulamin serwisu internetowego Refundis.com

Serwis internetowy refundis.com prowadzony jest przez spółkę Refundis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 43/44 (50-079), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000739343, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943130476 oraz REGON: 380732154.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu refundis.com.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej pod adresem refundis.com w zakładce Regulamin, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Wszyscy Użytkownicy korzystający z Serwisu obowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.

 

 § 2 DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz – wniosek o zawarcie Porozumienia składany przez Użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Refundis Porozumienie . Osobę małoletnią w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, reprezentują oboje rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Konwencja – Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu z dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235).
 4. Odszkodowanie za lot– roszczenie o zapłatę od przewoźnika lotniczego odszkodowania w kwotach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, przy uwzględnieniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07
 5. Odszkodowanie za bagaż – roszczenie o zapłatę od przewoźnika lotniczego odszkodowania zgodnie z warunkami określonymi w Konwencji.
 6. Porozumienie – porozumienie zawierane pomiędzy Klientem a Refundis, składające się z zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu oraz Umowy Cesji.
 7. Postępowanie przedsądowe – działania skierowanie przez Refundis wobec przewoźnika lotniczego, w postaci wystosowania pisma reklamacyjnego, mające na celu uzyskanie Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż bez kierowania sprawy na drogę Postępowania sądowego.
 8. Postępowanie sądowe – działania skierowanie przez Refundis przeciwko przewoźnikowi lotniczemu w postaci pozwu do sądu powszechnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w postaci skargi do krajowego organu wykonawczego, o którym mowa w Rozporządzeniu jak również działania podejmowane w postępowaniu egzekucyjnym.
 9. Refundis – Refundis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 43/44
  (50-079), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000739343, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943130476 oraz REGON: 380732154.
 10. Rozporządzenie – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady Odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr 295/91.
 11. Umowa Cesji – umowa na podstawie, której Klient przelewa na Refundis wierzytelność z tytułu Odszkodowania za lot lub z tytułu Odszkodowania za bagaż wraz z wszelkimi związanymi z nią prawami w zamian za zapłatę określonej ceny, stanowiąca integralną część Porozumienia.
 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi oferowane przez Refundis za pośrednictwem Serwisu w postaci: udostępnienia informacji o ofercie Refundis, umożliwienia złożenia Formularza, dostarczania Newslettera.
 13. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu.
 14. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: refundis.com, umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Refundis drogą elektroniczną.

 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

 

 1. W Serwisie dostępny jest Formularz, który służy do przekazania informacji na temat wierzytelności mającej być przedmiotem Umowy Cesji.
 2. Formularz nie może być traktowany jak umowa, oferta, ani zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wypełnienie Formularza jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne i może być zakończone w dowolnym momencie.
 4. W Formularzu Użytkownik wskazuje swoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także datę i numer lotu.
 5. Przesłanie Formularza jest możliwe po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wypełniony Formularz podlega weryfikacji przez Refundis pod kątem możliwości dochodzenia od przewoźnika lotniczego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 7. W celu weryfikacji okoliczności zdarzenia i uzyskania dodatkowych informacji Refundis między innymi kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.
 8. Użytkownik gwarantuje, że przekazane dane i informacje będą zgodne z prawdą i kompletne.
 9. Na etapie weryfikacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń od przewoźnika lotniczego wskazane przez Refundis (np. rezerwację lotu, bilet lotniczy, kartę pokładową, umowę z biurem podróży, przywieszkę bagażową, potwierdzenie zgłoszenia zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu etc.; a w przypadku reprezentacji małoletniego – skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka).
 10. Po weryfikacji Formularza oraz dokumentów, o których mowa w ust. 9, Refundis podejmuje decyzję i informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), o wyrażeniu zgody, bądź odmowie wyrażenia zgody na możliwość zawarcia Porozumienia.
 11. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 10 powyżej, Refundis przygotowuje i przesyła do Użytkownika Umowę Cesji podpisaną ze strony Refundis.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania i podpisania Umowy Cesji oraz przesłania jej w formie elektronicznej do Refundis.
 13. Porozumienie zostaje zawarte z chwilą akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarcia Umowy Cesji.
 14. Umowa Cesji zostaje zawarta w momencie przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) podpisanej przez Klienta Umowy Cesji na adres: info@refundis.com
 15. Refundis niezwłocznie potwierdza Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej
  (e-mail) datę zawarcia Porozumienia i Umowy Cesji.
 16. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia Klient zobowiązany jest dostarczyć:
  1. oryginały dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń od przewoźnika lotniczego wskazane przez Refundis;
  2. oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – w przypadku działania w imieniu małoletniego;
  3. oryginał podpisanej Umowy Cesji.
 17. Klient ponosi koszty uzyskania i przesłania do Refundis oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 16 powyżej.

 

§ 4 WARUNKI UMOWY CESJI I POROZUMIENIA

 

 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia przez niego Porozumienia.
 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas niezbędny do dochodzenia i całkowitego wyegzekwowania na rzecz Klienta Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 4. Od dnia zawarcia Porozumienia Klient zobowiązany jest nie podejmować żadnych czynności, z pominięciem Refundis, zmierzających do uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 5. Jeżeli Klient podjął jakiekolwiek czynności zmierzające do uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż przed zawarciem Porozumienia, zobowiązany jest je niezwłocznie odwołać i poinformować o tym Refundis.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta, przed zawarciem Porozumienia, pełnomocnictw do dochodzenia Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, Klient zobowiązany jest niezwłocznie wypowiedzieć udzielone pełnomocnictwa i poinformować o tym Refundis.
 7. Po zawarciu Porozumienia i otrzymaniu oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 16 Refundis zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 8. W celu uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż Refundis zobowiązuje się do:
  1. wystosowania do przewoźnika lotniczego pisma reklamacyjnego wzywającego do dobrowolnej wypłaty Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż,
  2. w przypadku braku wypłaty przez przewoźnika lotniczego Odszkodowania w terminie 45 dni od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego – Refundis zobowiązuje się do wszczęcia Postępowania sądowego. Wszczęcie Postępowania sądowego nastąpi nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia przewoźnikowi lotniczemu pisma reklamacyjnego, o którym mowa w pkt a powyżej.
 9. Refundis zobowiązuje się do informowania Klienta o istotnych okolicznościach związanych z dochodzonym Odszkodowaniem za lot lub Odszkodowaniem za bagaż za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 18, w związku z zawarciem Porozumienia, jak również Umowy Cesji stanowiącej jego integralną część oraz w związku z dochodzeniem Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, Klient nie ponosi żadnych opłat, a w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty sądowej, ani kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).
 11. W przypadku nieuzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż Refundis nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia od Klienta oraz zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy zarówno na etapie Postępowania przedsądowego, jak i Postępowania sądowego.
 12. Klient zobowiązany jest do przekazywania do Refundis, prawdziwych i kompletnych informacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia sprawy i umożliwiających skuteczne dochodzenie Odszkodowania
 13. Klient zobowiązuje się, że bez udziału Refundis, nie będzie zawierać ugód, ani nie akceptować propozycji przewoźnika lotniczego w sprawie ewentualnego udzielenia ulg, rabatów lub bonów podróżnych.
 14. W przypadku wypłaty przez przewoźnika lotniczego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż bezpośrednio do rąk lub na rachunek bankowy Klienta, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Refundis oraz przelać na wskazany przez Refundis rachunek bankowy całość kwoty uzyskanej od przewoźnika lotniczego (Odszkodowania wraz z innymi kosztami) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.

 

§ 5 CENA

 

 1. Cena, jaką Refundis zapłaci na rzecz Klienta z tytułu przelewu wierzytelności to:
  1. w przypadku Odszkodowania za lot uzyskanego w Postępowaniu przedsądowym:
   1. dla trasy do 1500 km – Klient otrzymuje 187,50 euro,
   2. dla trasy od 1501 do 3500 km – Klient otrzymuje 300 euro,
   3. dla trasy powyżej 3500 km na obszarze UE – Klient otrzymuje 300 euro,
   4. dla trasy powyżej 3500 km poza obszarem UE – Klient otrzymuje 450 euro,
   5. gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzymuje 225 euro
  2. w przypadku Odszkodowania za lot wyegzekwowanego w Postępowaniu sądowym:
   1. trasa do 1500 km – Klient otrzymuje 162,5 euro,
   2. trasa od 1501 do 3500 km – Klient otrzymuje 260 euro,
   3. trasa powyżej 3500 km na obszarze UE – 260 Euro
   4. trasa powyżej 3500 km poza obszarem UE – Klient otrzymuje 390 euro,
   5. gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzymuje 195 euro
  3. w przypadku Odszkodowania za bagaż uzyskanego w Postępowaniu przedsądowym Klient otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej;
  4. w przypadku Odszkodowania za bagaż wyegzekwowanego w Postępowaniu sądowym Klient otrzymuje 60% kwoty wyegzekwowanej wierzytelności głównej.
 2. Cena w kwocie wskazanej w ust. 1 powyżej płatna jest wyłącznie w przypadku wyegzekwowania przez Refundis zapłaty od przewoźnika lotniczego.
 3. Cena w kwocie wskazanej w ust. 1 powyżej płatna jest z dołu, w terminie 14 dni od daty zapłaty Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż przez przewoźnika lotniczego (dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Refundis) lub uzyskania od Klienta numeru rachunku bankowego właściwego do zapłaty ceny, w zależności od tego, co nastąpiło później, jednak nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia.
 4. W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, cena wskazana w ust. 1 ulega zmianie i z tytułu przelewu wierzytelności na Refundis w ramach zawartej Umowy Cesji, Klient otrzyma cenę w wysokości 2 złotych. W celu uniknięcia wątpliwości niepowodzenie w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż oznacza odmowę wypłaty tego Odszkodowania na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego lub na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, a także prawomocne postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
 5. Cena płatna jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Cena wypłacana będzie Klientowi w złotych polskich według bankowego kursu kupna ING Bank Śląski S. A. z dnia dokonania zapłaty ceny przez Refundis na rzecz Klienta.
 7. Jeżeli zapłata ceny miałaby na wniosek Klienta nastąpić w walucie obcej, koszty takiego przelewu ponosi Klient. Przed dokonaniem przelewu Refundis poinformuje Klienta o wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w związku z zapłatą ceny w walucie obcej.

 

 § 6 PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Refundis Sp. z o.o., ul. Ruska 43/44, 50-079 Wrocław, e-mail: info@refundis.com (zwana dalej Spółką).
 2. Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu (i) wykonania umowy dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc np. w celu wysyłki Newsletterów, jak również w celu (ii) wykonywania Porozumienia, którego stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Porozumienia tj. skutecznego złożenia Formularza.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu).
 6. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Porozumienia i Usług świadczonych drogą elektroniczną, związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 7. W przypadku wykonywania Porozumienia dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom, pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług w szczególności usług prawnych, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 8. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Porozumienia będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu Porozumienia. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również do zawierania Porozumienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz brak możliwości zawarcia Porozumienia.
 11. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: refundis.com

 

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA, REKLAMACJA

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Porozumienia zawartego na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Porozumienia powinno zostać złożone Refundis najpóźniej w terminie 14 dni od daty, w której Konsument został poinformowany przez Refundis o dacie zawarcia Porozumienia. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Refundis przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od Porozumienia. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, wskazanie lotu, którego dotyczy Odszkodowanie będące przedmiotem Porozumienia, od którego odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
 3. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Porozumienia może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z mailem, w którym Konsument został poinformowany przez Refundis o dacie zawarcia Porozumienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi również załącznik do Regulaminu. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Porozumienia może zostać wysłane Refundis również pocztą lub e-mailem do siedziby spółki.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Konsument ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące wykonywania Porozumienia. Reklamacja może zostać zgłoszona Refundis przez Konsumenta poprzez wysłanie jej pocztą na adres siedziby spółki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@refundis.com. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Konsument zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie.

 

§ 8 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Zawarcie umowy dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Refundis w zakresie:
  a) wysyłania Newslettera – wymaga dodatkowego zaznaczenia pola „Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych” w Formularzu. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczeniu pola „Rezygnuję z Newslettera” w każdym wysłanym przez Refundis Newsletterze.
 3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Refundis. Reklamacja może zostać zgłoszona Refundis przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: ul. Ruska 43/44, 02-582 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@refundis.com. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie.
 4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na Usługi świadczone drogą elektroniczną (wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Refundis pocztą na adres: ul. Ruska 43/44, 02-582 Wrocław lub e-mailem: info@refundis.com. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
 5. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na Usługi świadczone drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Regulaminu.
 6. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 

 1. Strona internetowa Serwisu jest chroniona prawem autorskim.
 2. Refundis jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Refundis upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Serwisu jedynie w celu zapoznania się z ofertą Refundis oraz w celu zawarcia Umowy Cesji i Porozumienia i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera.
 4. Klient nie może bez zgody Refundis lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Serwisu dla celów komercyjnych.
 5. Logo i nazwy Refundis oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Serwisu są prawnie chronione. 

 

§ 10 ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA PRZEZ REFUNDIS  

 

 1. Refundis jest uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w razie niewykonania przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Regulaminu oraz w razie podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub informacji. Na skutek wypowiedzenia Porozumienie rozwiązuje się a Refundis jest zobowiązany do dokonania zwrotnego przelewu wierzytelności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Porozumienia
 2. Refundis jest uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, w razie uznania, na podstawie otrzymanych informacji, że uzyskanie Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż jest mało prawdopodobne. W takiej sytuacji Refundis jest zobowiązany do zwrotnego przelewu wierzytelności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Porozumienia.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do Porozumień zawieranych z Refundis.
 2. Refundis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin obowiązywać będzie wyłącznie do Porozumień, zawartych po dacie jego wejścia w życie.
 3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie lub w treści Porozumienia jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu lub Porozumienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem a Refundis na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów między Klientem a Refundis będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 7. Złożenie przez Klienta Formularza oznacza, że Klient zrozumiał i akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu i Porozumienia oraz Umowy Cesji, stanowiącej integralną część Porozumienia.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2018 roku

Załącznik: Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Regulamin świadczenia usług obowiązujący do 05.11.2018 r.

Regulamin świadczenia usług obowiązujący do 19.08.2018 r.

 

Oceń ten artykuł
Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych